જાહેર રજાઓ 2019 - વર્ષ 2019 ની જાહેર રજાઓ

જાહેર રજાઓની યાદી
  


જાહેર રજાઓની યાદી  સામાન્ય રજાઓ  મરજીયાત રજાઓ બેન્‍કો માટે જાહેર રજાઓ

ગુજરાત સરકારના સામાન્ય વહીવટી વિભાગ દ્વારાં વર્ષ 2019 ની જાહેર રજાઓ નીચે મુજબ જાહેર કરવામાં આવેલ છે

વર્ષ 2019 ની જાહેર રજાઓ

Gujarat Government Employees Public Holiday List, Optional Holiday List, Bank Employees List 2019
The Government of Gujarat is pleased to declare the following days to be Public Holidays for State Government
Gujarat Government Employees Public Holiday List, Optional Holiday List, Bank Employees List 2019
Gujarat Govt has issued a Notification for Holiday List 2019. Gujarat Holiday List 2019. GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT.Presented here is the details of public holidays declared by the Government of Gujarat for the calendar year 2019 ... List of Gujarat government public holidays

રજાઓની યાદી ૨૦૧૯

Holiday List 2019